Consiliul de administrație al Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”, în corespundere cu prevederile Legii nr. 246 din 23 noiembrie 2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Statutul întreprinderii de stat și altor acte normative în vigoare, anunță concursul pentru ocuparea funcției de Administrator al Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”.

Concursul se va desfășura în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al  Întreprinderii de Stat”Portul Fluvial Ungheni”, aprobat prin ordinul Agenției Proprietății Publice nr.324 din 12.11.2019.

Regulamentul poate fi accesat la următoarele pagini web: www.app.gov.md; www.portungheni.md

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este  data de 31 iulie 2020 ora 16.00 .

Locul depunerii documentelor:

Documentele de participare la concurs pentru ocuparea funcției de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”, vor fi depuse la sediul întreprinderii: mun. Ungheni, str. Lacului, nr.1 la Secretarul Comisiei de concurs dna Olga Diaconu, iar concursul se va desfășura în incinta Agenției Proprietății Publice, pe adresa mun. Chișinău, str. Pușkin, 26, bir.203.

Persoana de contact: secretarul comisiei, Diaconu Olga, tel. serv.+373 236 33 856; mob. +373 78945072; e-mail: portungheni@gmail.com (actele pot fi depuse în intervalul orelor de serviciu: luni-vineri, ora 08:00-17:00, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare).

Cerințe față de candidați:

Candidatul la postul de Administrator va întruni următoarele cerințe:

 1. a)cunoaște limba română;
 2. b)deține studii superioare sau echivalentul lor;
 3. c)a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 4. d)cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
 5. e)nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 6. f)nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 7. g)nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 8. h)nu este condamnată, prin hotărîre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cade sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16–21 din Legea nr.133/2016privind declararea averii și a intereselor personale.

Atribuții

Administratorul va conduce activitatea curentă a Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni”, va gestiona întreprinderea și va asigura funcționarea eficientă a Întreprinderii, având următoarele atribuții de bază:

a)va reprezenta interesele întreprinderii în raport cu persoanele fizice și juridice, cu autoritățile publice, cu organele de drept;

b)va asigura integritatea, valorificarea eficientă și dezvoltarea bunurilor întreprinderii;

c)va încheia contracte, va elibera procuri, va deschide conturi în bănci, va angaja personalul întreprinderii;

d)va asigura executarea deciziilor fondatorului și ale consiliului de administrație al întreprinderii;

e)va prezenta trimestrial consiliului de administrație darea de seamă privind rezultatele activității întreprinderii;

f)va prezenta fondatorului și consiliului de administrație darea de seamă anuală cu privire la rezultatele activității economico-financiare a întreprinderii, raportul comisiei de cenzori și raportul auditorului;

g)va prezenta consiliului de administrație proiectul devizului de venituri și cheltuieli ale întreprinderii, proiectul statelor de personal pentru anul următor celui gestionar;

h)va asigura respectarea principiului transparenței procedurilor de achiziție a bunurilor, a lucrărilor și a serviciilor destinate atât acoperirii necesităților, cît și asigurării bazei tehnico-materiale și formării programului de producție al întreprinderii;

i)va exercita alte atribuții prevăzute de legislație, Statutul Întreprinderii, regulamentele Întreprinderii sau deciziile Consiliului de administrație.

Drepturi și obligații

Drepturile și obligațiile Administratorului Î.S. ”Portul Fluvial Ungheni” vor fi stabilite în Contractul individual de muncă, care va fi încheiat între Administrator și fondator, în persoana Agenției Proprietății Publice.

Termen de contractare

Candidatul, selectat de consiliu, în baza concursului, va încheia Contractul de individual de muncă cu Fondatorul pentru o perioadă de până la 5 ani.

Remunerare

Administratorul  Întreprinderii de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”” va fi remunerat, conform Contractului individual de muncă, încheiat între candidatul selectat și Fondator (Agenția Proprietății Publice), ținând cont de prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Condițiile de plată vor fi stabilite în Contractul individual de muncă.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 1. a)scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 2. b)curriculum vitae (CV);
 3. c)copia de pe buletinul de identitate;
 4. d)copia de pe diploma de studii;
 5. e)referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 6. f)cazierul judiciar;
 7. g)declarație privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al întreprinderii de stat, conform anexei nr.4 din Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Administrator al Întreprinderii de Stat ”Portul Fluvial Ungheni”;
 8. h)copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;
 9. i)certificat care atestă cunoașterea unei limbi de circulație internațională.

Notă:Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Descarcă documentele:

 1. DESCARCĂ REGULAMENT PORTUL FLUVIAL DE SELECTARE ADMINISTRATORI 2020
 2. DESCARCĂ ORDINUL PRIVIND INIȚIEREA CONCURSULUI

 

 

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.